calligraphic_man_large_small

Znajdź czas modlitwy dla Twojego miasta klikając tutaj


MODLITWA JAKO FILAR ISLAMU

Jeśli spojrzymy na ludzi chodzących po ulicach, trudno odróżnić muzułmanina od niemuzułmanina. Islam nie stawia wierzącego ponad, a kafir (niewierzący*) nie ma wypisane na czole: niewierzący. Ludzi tych możemy odróżnić z łatwością wyłącznie o czasie modlitwy. Wierzący przerwie swoją pracę, zajęcie, aby dołączyć do szeregów muzułmanów odprawiających modlitwę, zaś niewierzący zajęty będzie prowadzeniem ziemskich interesów.

Modlitwa jest jednym z filarów islamu, jej wykonanie pięć razy dziennie o określonym czasie obowiązuje każdego dorosłego muzułmanina. Prorok powiedział: „Pióro uniesione jest nad trzema (tzn. nie zostaną osądzeni): chorym na umyśle, który nie jest zdolny do racjonalnego myślenia dopóki nie wyzdrowieje, śpiącym do chwili przebudzenia oraz dziećmi, dopóki nie osiągną wieku dojrzałości”. [Ahmad, Abu Dawud]

Czasy salah określone zostały dokładnie w Koranie i Sunnie. Istniejące obliczenia dokonane za pomocą programów komputerowych i innych metod obliczania czasów powinny zatem być traktowane jedynie jako wskazówka. Czasy modlitw wyglądają następująco:

  1. fadżr (poranna):  od świtu, do wschodu słońca
  2. duhr (południowa):  jak słońce zejdze z zenitu, aż do czasu gdy cień jest tej samej długości co objekt
  3. `asr (popołudniowa):  od czasu gdy cień jest tej samej długości co objekt, do czasu gdy słońce robi się pomarańczowe i zaczyna zachodzić
  4. maghrib (wieczorowa):  od kąd słońce zniknie za horyzontem, do znikięcia czerwonego światła z horyzontu
  5. `iszaa (nocna):  od kąd zrobi się całkowicie ciemno, do połowy nocy

(Sahih Muslim, Kitaab as-Salaat, Księga 4, nr. 1275)

Warto także wspomnieć że modlitwy najlepiej wykonywać w ich wczesnym czasie, natomiast modlitwę `iszaa można opóźniać do jej ostatecznego czasu (Sahih Buchari i Muslim).

Co oznaczają słowa obejmujące Azan ?
Tłumaczenie wezwania do Modlitwy – Azan:

Allah jest Wielki
Allah jest Wielki
Allah jest Wielki
Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha
Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha
Wyznaję, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha
Wyznaję, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha
Przybywajcie na modlitwę!
Przybywajcie na modlitwę!
Przybywajcie na sukces!
Przybywajcie na sukces!
Allah jest Wielki!
Allah jest Wielki!
Nie ma Boga prócz Allaha.

Modlitwy w islamie dzielą się na fard – obowiązkowe oraz sunna – nadobowiązkowe. Świadome zaniedbanie, opuszczenie modlitwy fard stanowi grzech, w przeciwieństwie do modlitw nadobowiązkowych, sunna, których wykonanie jest zalecane – przysporzą one wiernemu dodatkowych punktów; aczkolwiek ich zaniedbanie nie umniejszy rachunku wiernego.

Regularnie odprawianie modlitwy obowiązuje muzułmanina po ukończeniu dziesiątego roku życia. Według hadisów, rodzice powinni zacząć nauczać dzieci modlitwy i przyzwyczajać je do ich odprawiania od ukończenia przez nie siódmego roku życia. Prorok rzekł: „Nauczajcie dzieci modlitwy, kiedy skończą siedem lat, potem karzcie je (za zaniedbanie) kiedy skończą lat dziesięć, i oddzielcie je, aby nie spały razem”. [Ahmad]

[Koran 70:34-35] {i ci, którzy się troszczą o swoje modlitwy oni będą w Ogrodach uszanowani!}

[Koran 29:45] {Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Allaha jest większe. Allah wie, co wy robicie}

[Koran 107:4-5] {Biada modlącym się, którzy są niedbali w swojej modlitwie}

[Koran 23:1-2] {Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach}

[Koran 9:59] {Po nich przyszli następcy, którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami; niebawem spotka ich zguba}.

Prorok powiedział: „Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami, zostanie choć ziarnko brudu?”. Odpowiedzieli: „Żaden brud na nim nie zostanie”. Powiedział: „Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą których Allah oczyszcza z grzechów”. [Bukhari i Muslim]

„Przymierze (które odróżnia) nas od innych to modlitwa, zatem ktokolwiek ja opuści, nie należy do wiernych”.[ Uwaga tłumacza w tekście oryginalnym: jest to najbardziej dokładne tłumaczenie arabskiego tekstu, chociaż są inne interpretacje ostatniej frazy które są pod względem lingwistycznym poprawne, np. „ktokolwiek opuścił ją, uczynił akt niewiary”. Ahmad oraz inni, autentyczny]

„Między człowiekiem a niewiarą (kufr) i politeizmem (szirk) – znajduje się opuszczenie modlitwy”. [Muslim]

„Rzeczy tego świata (doczesne), które są mi miłe to kobiety i perfumy; a odpoczynkiem dla mych oczu jest modlitwa”.[Ahmad, autentyczny]

Abu Hurajra rzekł: „Wysłannik Allaha modlił się w nocy tak długo, że puchły mu stopy. Zapytano go: „Wysłanniku Allaha! Po co czynisz to wszystko, skoro Allah wybaczył ci twe przeszłe i przyszłe grzechy?”. Odrzekł: „Czyż nie powinienem być wdzięcznym sługą?”.

One Response »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>